Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 2, 2001
Redaktion, styrelsen
Museets öppettidet
Ordförandens spalt
Medlemsvärvartävlingen
En sista uppmaning
Bokslut år 2000
Maritex upphört
Aktiva medlemmar
Områdesansvariga
Aktiviteter
Intressanta Radioplaner i Cornwall...
Helgvakter
Jag har varit på museum
Radioresa till Tyskland
En gammal radiomiljö
4-rörsmottagare med skärmgallerrör
Apparatförsäljning
Om Jan Brogrens material
Washingtonkonferensen 1927
"Ultramottagaren" Särmark S9
 
Andra nummer av Audionen
Washingtonkonferensen 1927.

Den internationella konferens, som öppnades i Washington den 5 oktober, för överläggning om nya regler för all radiotrafik, avslutades de sista dagarna i november. Den svenska delegationen återkom till Sverige i medio av december.

Förenta Staterna vann en ny seger över den europeiska oppositionen vid Internationella radiotelegrafkonferensen, när den 27 okt. beslut fattades att gnistradioinstallationer icke få begagnas ombord på fartyg efter år 1940. Den beslutande kommittén ansåg att meddelanden utsända med gnist icke kunna hållas inom det svängningsområde konferensen godtagit utan skulle vålla störningar inom andra svängningsområden.

Den amerikanska delegationen understödde härvidlag de amerikanska redareintressen, som önskade avskaffa de av europeiska redare omhuldade och försvarade gnistinstallationerna. När kommittén till behandling upptog fråga om radiotelegrafisternas licenskompetens visade sig en stark meningsskilj- aktighet mellan Sverige å ena sidan och Förenta Staterna, England och Kanada å den andra.

De amerikanska och engelska delegationerna förfäktade att det var av den största vikt att telegrafisterna i kompetens uppfyllde de högsta fordringar för undvikande av nu rådande förvirring och av oskicklighet vållad upprepning av meddelanden. 1:e krävde en skärpning av nuvarande bestämmelser som föreskriva att en radiotelegrafist skall kunna avsända och med örat uppfatta minst 25 ord eller hundra tecken per minut och att en aspirant till telegrafistlicens skall tjänstgöra en viss tid som ”radioelev”.

Den svenska delegationen konstaterade att de svenska telegrafisterna till största delen tjänstgöra på lastbåtar och att utrymmet på dessa i regel är så begränsat att det är nästan omöjligt att utöka personalen med en elev. Den svenska delegationen yrkade på en minskning av fordringarna till 8o tecken.

Ur tidskriften Radio 1928 / Henning Hellund

Senast ändrad 2000-05-27    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse