Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse

Audionen Nr 4, 2003
Redaktion, Styrelsen
Från redaktören
Från styrelsen
Stipendieutlysning
Besökstatistik
Möteskalender
Tysklandsresan
Ny gnistbok
Forum för samlare
Svarta radion i Kongo
Bilder i Audionen
RAF signalspaning
Stiftelsen
Radiomuseet
 
Andra nummer av Audionen

STIFTELSEN FÖR FORSKNING OCH UTBILDNING
INOM RADIO-OCH TELETEKNIKEN OCH DESS HISTORIA

utlyser härmed stipendium för ansökan


1. Stipendiet avser radio- och telehistorisk forskning i vid bemärkelse genom att främja
   forskning, utbildning, information och annan förmedling av kunskap om radio- och teletekniken
   och dess historia.
   Exempel på projekt som kan erhålla bidrag:
   • tryckning av forskningsresultat
   • anordnande av seminarier där resultatet tillgängliggörs för ett bredare forum
   • framtagning av pedagogiska hjälpmedel för förståelsen av radio- och/eller teleteknik
   • jämförande studier hur svensk innovationskraft inom området hävdat sig internationellt
   • samhällsvetenskapliga studier rörande radions och teleteknikens betydelse.
2. Stipendiet kan avse kostnaderna för forskningen samt kring kostnader som resor mm.
3. Stipendiet avser ej tekniskt utvecklingsarbete.
4. Stipendiet kan sökas av privatpersoner och ideela föreningar – ej institutioner, myndigheter
   eller företag.
5  Stipendiesumman uppgår 2003 till 7.000 kronor. Den fördelas på flera sökanden om
   kommittén så beslutar.
6. Bedömning och urval av inkomna ansökningar görs av en kommitté utsedd av stiftelsens
   styrelse.
7. Bidrag prövas efter ansökan. Ansökan skall innehålla redovisning av projektets genomförande
   i form av en realistisk projektplan med mål, ansvar, aktiviteter, tidsplan och
   ekonomisk kalkyl.
8. Stipendiat skall, senast sex månander efter angivet projektslut, avrapportera i skriftlig
   form till stiftelsen, tillsammans med verifikationer på erlagda kostnader. Om stiftelsen
   finner särskild anledning till det, kan den ursprungligen tilldelade stipendiesumman
   ändras helt eller delvis.
9. Om ett projekt för vilket medel beviljats från stiftelsen inte genomförs, eller om
   redovisning och rapport för projektet, trots påminnelse, inte lämnats till stiftelsen, skall
   bidragsmottagaren åläggas att återbetala bidraget. Om så inte sker beslutar stiftelsen om
   åtgärd.
10. Även om stipendiat har upphovsrätt till sina forskningsresultat äger stiftelsen efter eget
   bedömande att tillgodogöra sig eller publicera dessa.
	
Stipendiet utlyses endast en gång per år. Ansökan skall sändas i två exemplar till:

               Radiohistoriska Stiftelsen
               Bidragsansökan
               Anders Carlsson gata 2
               417 55 Göteborg
							 
senast den 31 januari 2004

  Stipendiet utdelas under offentliga former vid Radiohistoriska Föreningens i Västsverige
årsmöte, som äger rum i mars månad.
  Till stiftelsens uppgifter hör att följa upp och utvärdera resultatet av bidragsgivningen.
Större bidrag utbetalas därför i omgångar i anslutning till projektets olika faser och baseras på
avrapportering. Mindre bidrag utbetalas engångsvis, dock tidigast vid projektets start.

  Upplysningar erhålles av Barbro Ilvemo under arbetstid på telefon 031-61 27 74


Senast ändrad 2003-11-05    

Hem Information Områden Gåvor Butik Nätverk Syfte Historik Medlemssidan Styrelse Stiftelse